Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

Przetargi

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dn. 05-02-2024

 

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy wstępnej nr 2RPOZ/2023/4156/PolskiLad z dnia 04 października 2023 r.  

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zgromadzenie SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach,             ul. Kościelna 4, Kurozwęki, 28-200 Staszów, NIP 5251575226, REGON 006227176

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

 1. Barbara Ziółkowska -Dyrektor DPS w Kurozwękach Tel. 518 368 162,                                                                       e-mail: poczta@dps-kurozweki.pl

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia w ramach inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach” jest wykonanie robót budowlanych polegających remoncie i konserwacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach zlokalizowanego na działkach ew. nr 1720 i 1721 w miejscowości Kurozwęki (gm. Staszów) obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej, wymianę tynków przyziemia, remont i konserwację tynków tradycyjnych zewnętrznych, konserwację elementów kamiennych, podbicie fundamentów i naprawę ich pęknięć, remont elewacji, konserwację gzymsów, oraz wymianę i remont posadzek balustrad tarasów.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji w postaci:

– projektu robót budowlanych sporządzonego przez projektanta mgr inż. arch. Janusza Cedro stanowiącego załącznik do decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 05 grudnia 2022 r. nr B-II.6740.7.164.2022MC,

– decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 05 grudnia 2022 r. nr B-II.6740.7.164.2022MC,

– decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Sandomierzu Nr 7/A/23 z dnia 13 stycznia 2023 r.

– przedmiaru robót.

 

 1. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
 2. Okres gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.

 1. Charakterystyka obiektu:

Budynek jest częścią zespołu poklasztornego kanoników regularnych laterańskich złożonego z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii i św. Augustyna, dawnego klasztoru, bramki zachodniej, bramki południowej i ogrodzenia. Zespół ten jest bardzo cennym zabytkiem architektury sakralnej wpisanym do rejestru zabytków Województwa Świętokrzyskiego pod nr A.878/1-5 decyzją z dnia 14 czerwca 1977 r. W związku z tym wszelkie prace konserwatorskie, adaptacyjne i budowlane przy w/w zabytku wpisanym do rejestru wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i powinny być zgodnie z nim realizowane.

 1. Główny Kod CPV zamówienia: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.
 2. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż obiekt w obrębie którego będzie realizowany przedmiot zamówienia musi zachować ciągłość funkcjonowania (prace nie mogą zaburzyć dostępności do niego). Harmonogram prac konserwatorskich należy uzgadniać z Zamawiającym, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

Upublicznienie zapytania ofertowego następuje poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej  jednostki –  DPS Kurozwęki oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie – https://www.staszowski.eu

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
  3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
  4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: do 31.12.2024 r.

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 60 dni od wyboru wykonawcy.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: czerwiec 2024 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej tj.

 1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na remoncie, renowacji i konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości co najmniej 350 000,00 zł każda,
 2. dysponują lub będą dysponowali w trakcie realizacji zamówienia do kierowania robotami budowlanymi osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie zgodne z przepisami art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.

– posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 350 000,00 PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych)

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawców, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego.
 2. W odniesieniu do obywateli innych państw uprawnienia konserwatorskie oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie o ochronie zabytków równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ochronie zabytków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym/konserwatorskim, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane oraz ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zapisy zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców:

 1. Którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw wykluczenia, w tym na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. ,1 – „rozporządzenie 833/2014”), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 – „rozporządzenie 2022/576”),
 2. którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VI niniejszego zapytania, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
  • Wykazu usług polegających na remoncie, renowacji i konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje potwierdzone protokołami odbioru robót budowlanych, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
  • Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego), wraz z załączonymi do przedmiotowego wykazu dokumentami potwierdzającymi powyższe kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie,
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 350 000 zł,
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zmówienia, Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

– oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego).

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie pisemnej, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca, listem poleconym, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną (za wyjątkiem oferty oraz załączników do niej).
 2. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: poczta@dps-kurozweki.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

 1. Oferta musi zawierać:
  • Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
  • Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar robót,
  • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – stosowne pełnomocnictwa.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 6. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
 7. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
 8. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
 9. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
 10. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia

 

XI.         KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

 1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
  1. zostały złożone w terminie,
  2. są zgodne z przedmiotem zamówienia,
  3. spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.
 3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 – cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:  W = C (cena)  gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

 1. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
 2. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej jednostki DPS Kurozwęki oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie: https://www.staszowski.eu
 4. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 

XII.        TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 09.00.
 2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej umieszczając ją w zamkniętej kopercie i zaadresować: Zgromadzenie SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach, ul. Kościelna 4, Kurozwęki, 28-200 Staszów, z dopiskiem „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach” Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.
 3. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: Zgromadzenie SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo – Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach, ul. Kościelna 4, Kurozwęki, 28-200 Staszów, Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 4. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

 

XIII.         WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4.
 2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;

− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

− zmiany istotnych regulacji prawnych;

− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.
 2. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych.
 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV.         POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający może żądać od Wykonawców w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 4. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
 5. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
 6. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
 8. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 9. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
 10. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
 11. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
 12. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy.
 13. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15.

Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

 1. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
 2. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
 3. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.

XV.           ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po:
  • protokolarnym odbiorze końcowym robót,
  • przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,
  • wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.
 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
 3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
  • Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.
  • Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty – zał. Nr 1.
 2. Dokumentacja, przedmiar robót – zał. nr 2
 3. Wykaz usług – zał. nr 3
 4. Wykaz osób – zał. nr 4
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 5
 6. Projekt umowy – zał. nr 6
 7. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zał. nr 7

Formularze dla ofertodawcy do pobrania tutaj.

Dokumentacja dla ofertodawcy do pobrania tutaj.

Dokumentacja

Zatwierdził:

 1. 31. 01.2024 r.
 2. Barbara Ziółkowska

Dyrektor DPS w Kurozwękach