Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

Rozstrzygnięcie przetargu

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dn. 05-02-2024

 

 

Kurozwęki, dn. 25 marca 2024 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania: „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”,

Zamawiający – Zgromadzenie SS. Miłosierdzia Św. Wincentego               A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach, ul. Kościelna 4, Kurozwęki, 28-200 Staszów – informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 05.02.2024 r. została wybrana oferta złożona przez

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Grzegorz Wawrzkiewicz

Sielec 68, 28-200 Staszów

NIP 866-122-35-11

Cena oferty: 380 000,15 PLN

UZASADNIENIE WYBORU

Zamawiający dokonał wyboru ofert w oparciu o kryteria zawarte w treści Zapytanie ofertowego nr 1/2024 z dnia 05.02.2024 r. Oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w Zapytaniu ofertowym. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o zastosowane kryterium naboru, a Wykonawca ją składający nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert i porównanie złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom.

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja (kryterium Cena – 100%)
1 ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Grzegorz Wawrzkiewicz

Sielec 68, 28-200 Staszów

NIP 866-122-35-11

100 pkt
2 Przedsiębiorstwo Kamieniarsko – Usługowe POMAR

Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki

Kranów 17, 26-021 Daleszyce

NIP 6570234028

 

Oferta odrzucona

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH I/LUB OFERTACH ODRZUCONYCH

Oferta nr 2

Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwo Kamieniarsko – Usługowe POMAR Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki zostaje odrzucona na podstawie Rozdziału VII ust. 1 w związku z Rozdziałem XIV ust. 3 Zapytania ofertowego. gdyż jej treść jest sprzeczna z warunkami w/w Zapytania a Wykonawca na wezwanie nie uzupełnił wszystkich braków oferty.

Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć m.in. zgodnie z Rozdziałem Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – protokoły odbioru robót budowlanych potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie, oraz zgodnie z Rozdziałem Opis sposobu przygotowania ofert, kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar robót.

Pismem z dnia 18 marca 2024 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie wyżej opisanych braków, które Wykonawca uzupełnił w wyznaczonym mu terminie ale jedynie częściowo. Wykonawca bowiem na wezwanie Zamawiającego przedstawił kosztorys ofertowy ale sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, a nie jak wymagał Zamawiający, metodą kalkulacji szczegółowej.

Oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Kamieniarsko – Usługowe POMAR Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki nie spełnia zatem wymogów wskazanych w Zapytaniu ofertowym, pomimo udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej uzupełnienie.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty w/w Wykonawcy.

 

  1. Barbara Ziółkowska