Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach.

RODO

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SS. MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W KUROZWĘKACH, 28-200 Staszów, Kurozwęki, ul. Kościelna 4, a w jego imieniu – Dyrektor

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodmedycyna@compumix.pl oraz na adres j.w.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) o Ochronie Danych Osobowych wraz z aktami uzupełniającymi i zmieniającymi – zwane dalej RODO informujemy, iż: przetwarzamy dane osobowe kategorii zwykłej (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane adresowe, dane finansowe) oraz kategorii szczególnej/wrażliwe (dane medyczne) mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach a także dane kontaktowe (jak nr telefonu, adres poczty elektronicznej) osób wskazanych do kontaktu w dokumentacji przyjęcia.

Podstawa prawna :

– art. 6 pkt.1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– art. 9 pkt. 2 lit. b RODO: przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków oraz wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy,

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

– Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

 Cel przetwarzania: realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizaacyjnego oraz przepisów prawa dotyczących prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

 Możliwi odbiorcy danych: osoby/podmioty organizujące wypoczynek jak biura podróży, osoby/podmioty organizujące działalność kulturalną jak organizatorzy imprez itp. oraz wszelkie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (jak np. Urzędy,Policja, ZUS, NFZ).

 Osoby upoważnione: do dostępu do danych osobowych mają wyłącznie osoby biorące udział w procesie przyjmowania oraz zarządzania dokumentami w tym członkowie komisji w szczególności do danych kategorii szczególnej – na podstawie pisemnych upoważnień.

 Powierzenie danych: powierzenie przetwarzania danych może odbywać się wyłącznie na podstawie umowy powierzenia oraz musi być określone w regulaminie.

 Przekazanie danych: dane nie będą przekazywane do Państw trzecich chyba, że zostanie to narzucone przepisami prawa.

 Upublicznienie danych: Pani/Pana dane osobowe nie podlegają upublicznieniu; wyjątek mogą stanowić szczególne przepisy prawa kiedy to w ściśle określonym zakresie będzie takowy nakaz. Możliwe jest upublicznienie wizerunków w formie zdjęć, materiałów filmowych z imprez.

 Czas przetwarzania: dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej oraz po jego zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącego danych archiwalnych.

 Obligatoryjność: podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie; bez podania danych osobowych ew. wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia go.

 Uprawnienia ograniczone: posiada Pani/Pan prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej a przetwarzane dane są na etapie przyjmowania wniosku.

 Uprawnienia pełne: posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i/lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2 00-193 Warszawa; aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.